6 TO 9 இரண்டாம் பருவம் & அரையாண்டு வினாதாள் மற்றும் விடை குறிப்பு

 6  இரண்டாம் பருவம் வகுப்பு வினாதாள் மற்றும் விடை குறிப்பு  -Click Here
 7  இரண்டாம் பருவம் வகுப்பு வினாதாள் மற்றும் விடை குறிப்பு  -Click Here
 8  இரண்டாம் பருவம் வகுப்பு வினாதாள் மற்றும் விடை குறிப்பு  -Click Here

 9  அரையாண்டு வினாதாள் மற்றும் விடை குறிப்பு -Click Here

Post a Comment

5 Comments